Algemene voorwaarden voor consumenten

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: BV Fortry The Label, met maatschappelijke zetel te 8530 Harlbeke, Beeklaan 1 (België), met BTW nummer BE 0784.856.890, met E-mail adres sales@fortrythelabel.com (verder genaamd Fortry)

Klant: is elke consument (niet handelaar) die bij Fortry producten aankoopt.

Overeenkomst: de op afstand gesloten overeenkomst tussen Fortry en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fortry en op elke overeenkomst tussen Fortry en de Klant.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst ter kennis gebracht aan de Klant die deze kan inzien op onze website alvorens de overeenkomst aan te gaan. Deze Algemene Voorwaarden kunnen via de website gedownload en bewaard worden. Ook zullen wij, telkens een Klant dit vraagt een digitaal (via mail) of gedrukt exemplaar (via post) van deze Algemene Voorwaarden kosteloos aan de Klant toezenden.

2.3 Bij elektronische aankoop/online bestellingen via de website zal de Klant de Algemene Voorwaarden dienen te openen (en kunnen afdrukken) en dienen te aanvaarden, via het aanvinken van vakje waarmee zij/hij verklaart kennis genomen te hebben van Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden, (tick box) alvorens de aankoop te kunnen voltooien.

2.4 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.

2.5 Fortry The Label is enkel actief op het Europese grondgebied. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in Europa gelegen is.

Artikel 3 – Producten – Aanbod

3.1 Alle producten vermeld op onze website hebben een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving van de producten is voldoende gedetailleerd zodat de Klant op basis van deze beschrijving de producten goed kan beoordelen. De afbeeldingen die worden gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Kennelijke fouten of vergissingen binden ons niet.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Afsluiten overeenkomst (op afstand)

4.1 De overeenkomst op afstand komt tot stand na aanvaarding door de Klant van het aanbod van Fortry en het voldoen door de Klant van de bij het aanbod gestelde voorwaarden.

4.2 Indien het aanbod via elektronische weg werd aanvaard door de Klant zal Fortry de ontvangst en haar aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk bevestigen. Zolang het aanbod door Fortry niet aanvaard werd kan de Klant de bestelling annuleren/de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 – Prijs & betalingen

5.1 De verkoopprijzen (euro) vermeld bij het artikel zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld.

5.2 Prijs van verzending zal bij het plaatsen van de order worden verrekend. Dit is afhankelijk van het type product, totaal aantal gekochte producten en gekozen verzendmethode door de koper.

5.3 De mogelijke manieren voor betaling staan weergeven op de website. Wanneer wij uw bestelling hebben ontvangen zal u een bevestigingsmail ontvangen.

5.4 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

Artikel 6 – Retour – Herroeprechten

6.1 De Klant, die via onze website aankoopt beschikt over een herroepingsrecht van 15 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het bestelde product.

6.2 Dit herroepingsrecht moet worden uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring daartoe of via het formulier opgenomen als bijlage 2 bij boek VI WER; of te bekomen op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf.

6.3 Artikelen zullen slechts worden teruggenomen wanneer het in de originele staat en verpakking wordt teruggezonden. De kosten bij het terugsturen van artikelen zijn voor de koper.

6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan van ons terug binnen de 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld.

6.5 Wij mogen wachten met de effectieve terugbetaling tot wij de goederen van u hebben teruggekregen.

6.6 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 4, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

6.7 U dient de goederen aan ons, BV Fortry The Label te 8530 Harelbeke, Beeklaan 1 (België), terug te zenden of te overhandigen. We raden u aan om het terugzend ticket te gebruiken dat bij uw bestelling is ingesloten; U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.8 U zal de kost voor het terugzenden zelf moeten betalen.

Artikel 7 – Levering

7.1 De producten die op de bevestigingsmail vermeld staan zullen geleverd worden.

7.2 Fortry kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres, en voor eventuele late leveringen.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 3-5 werkdagen op uw afleveradres geleverd. Standaardleveringen op Belgische feestdagen duren een extra werkdag. Dit is een indicatie en is dus niet bindend.

7.4 Indien een product niet in voorraad is wordt de koper per e-mail hiervan op de hoogte gesteld. De koper kan deze bestelling annuleren indien hij niet akkoord is met de levertermijn. De geannuleerde goederen zullen terugbetaald worden op dezelfde wijze als de betaling geplaatst werd.

7.5 Onze verbintenis tot levering van uw bestelling wordt uitzonderlijk opgeschort in geval van overmacht. Als geval van overmacht wordt tevens begrepen: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet aan ons te wijten is.

7.6 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.

7.7 Wij leveren in Europa. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke Belgische feestdagen uitgezonderd

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op onze website (logo’s, foto’s, tekst,…) zijn eigendom van Fortry en mogen in geen enkel geval worden gereproduceerd.

Artikel 9 – Klantenservice

Fortry is altijd bereikbaar via e-mail op support@fortrythelabel.com of per post op het volgende adres: Beeklaan 1, 8530 Harlbeke (België),

Artikel 10 – Privacy Beleid

De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze diensten is onderworpen aan ons privacy beleid. U kan van ons privacy beleid steeds een kopie opvragen via onze website www.fortrythelabel.com of via post op het postadres Beeklaan 1, 8530 Harlbeke, België.

In de mate dat via de Diensten, of op een andere wijze in uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant, persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) die de Privacywet sinds 25 mei 2018 vervangt, zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde privacyregelgeving.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst tussen Fortry en de Klant alsmede onderhavige algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.

Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.

Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.