Algemene voorwaarden for retailers

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: BV Fortry The Label, met maatschappelijke zetel te 8530 Harlbeke, Beeklaan 1 (België), met BTW nummer BE 0784.856.890, met E-mail adres sales@fortrythelabel.com (verder genaamd Fortry)

Klant: is elke Btw-plichtige persoon of rechtspersoon die bij Fortry een bestelling plaatst/producten aankoopt en die handelt binnen zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen Fortry en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fortry en op elke overeenkomst tussen Fortry en de Klant.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst ter kennis gebracht aan de Klant die deze kan inzien op onze website alvorens de overeenkomst aan te gaan. Deze Algemene Voorwaarden kunnen via de website gedownload en bewaard worden. Ook zullen wij, telkens een Klant dit vraagt een digitaal (via mail) of gedrukt exemplaar (via post) van deze Algemene Voorwaarden kosteloos aan de Klant toezenden.

2.3 Bij elektronische aankoop/online bestellingen via de website zal de Klant de Algemene Voorwaarden dienen te openen (en kunnen afdrukken) en dienen te aanvaarden, via het aanvinken van vakje waarmee zij/hij verklaart kennis genomen te hebben van Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden, (tick box) alvorens de aankoop te kunnen voltooien.

2.4 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.

2.5 Fortry The Label is enkel actief op het Europese grondgebied. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in Europa gelegen is.

Artikel 3 – Producten – Aanbod

3.1 Alle producten vermeld op onze website hebben een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving van de producten is voldoende gedetailleerd zodat de Klant op basis van deze beschrijving de producten goed kan beoordelen. De afbeeldingen die worden gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Kennelijke fouten of vergissingen binden ons niet.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Afsluiten overeenkomst (op afstand)

4.1 De overeenkomst (op afstand) komt slechts tot stand na orderbevestiging door Fortry.

4.2 Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van Fortry.

4.3 Indien de Klant de bestelling via elektronische weg heeft geplaatst zal Fortry de ontvangst en haar aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk bevestigen.

4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 – Prijs & betalingen

5.1De prijzen van de goederen die via de website worden besteld, zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5.2 Prijs van verzending zal bij het plaatsen van de order worden verrekend. Dit is afhankelijk van het type product, totaal aantal gekochte producten en gekozen verzendmethode door de koper.

5.3 Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van Fortry zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling.

5.4 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fortry niet.

5.5 De klant heeft de mogelijkheid om de goederen te betalen per overschrijving of contant op de maatschappelijke zetel, zonder korting. Fortry behoudt zich het recht voor om betalingsdetails te valideren en om de levering van de goederen op te schorten tot na ontvangst van de volledige betaling.

5.6 Facturen worden per e-mail aan de klant meegedeeld.

5.7 Indien facturen niet betaald zijn op hun vervaldag zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet bestrijding Betalingsachterstand inzake handelstransacties, vermeerderd met 3% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien wordt het openstaand saldo, met een forfaitaire en niet tot een lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 10% verhoogd. Dit staat geenszins het recht in de weg om een bijkomende schadevergoeding te eisen voor de bewezen geleden schade en gemaakte kosten.

5.8 In geval van niet-tijdige betaling van de facturen op de vervaldag heeft Fortry het recht de levering op te schorten tot na integrale betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen.

Artikel 6 – Eigendom

De goederen blijven te allen tijde eigendom van Fortry tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 7 – Klachten en aansprakelijkheid van Fortry

Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen acht werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de goederen. In elk geval is de aansprakelijkheid van Fortry The Label beperkt tot de vervanging van niet-conforme goederen.

Artikel 8 – Levering

8.1 De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief. Een wijziging in de bestelling op vraag van de Klant verlengt de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor Fortry noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen.

8.2 Alle goederen worden geleverd op kosten van de Koper en op het door de Klant opgegeven adres. Fortry kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de Klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres, en voor eventuele late leveringen.

8.3 Weigert de Klant ten laatste op de leveringsdatum het goed in ontvangst te nemen of maakt de Klant de levering door Fortry onmogelijk, dan is Fortry na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te schorsen of te ontbinden, behoudens in geval van overmacht. In dat geval is Fortry gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van Fortry om haar reële schade te vorderen.

8.4 De verbintenis van Fortry tot levering van uw bestelling wordt uitzonderlijk opgeschort in geval van overmacht. Als geval van overmacht wordt tevens begrepen: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet aan ons te wijten is.

8.5 Wij leveren in Europa. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke Belgische feestdagen uitgezonderd.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op onze website (logo’s, foto’s, tekst,…) zijn eigendom van Fortry en mogen in geen enkel geval worden gereproduceerd.

Artikel 10 – Overmacht

In geval van “overmacht”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is Fortry van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de Klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan Fortry niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 11 – Privacy Beleid

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst door Fortry worden verzameld en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens van de klant zullen uitsluitend door Fortry worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst.

De Klant verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord dat Fortry de persoonlijke gegevens van de Klant ook kan aanwenden voor marketing doeleinden. De Klant beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketing doeleinden. De Klant kan zich hiervoor richten tot Fortry.

Artikel 12 – Cookies

De Klant erkent geïnformeerd te zijn dat een ‘cookie’ op zijn computer wordt toegevoegd, deze laat toe relatieve informatie toe te voegen nodig voor het navigeren op de website van Fortry.

De Klant kan de installatie van cookies weigeren door de standaardinstellingen van zijn computer daartoe aan te passen.

Artikel 13 – Nietigheid

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen van huidige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet tegenover de Klant kunnen ingeroepen worden zullen Fortry en de Klant ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft.

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen van huidige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet tegenover de Klant kunnen ingeroepen worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd bestaan

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst tussen Fortry en de Klant alsmede onderhavige algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.

Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.

Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.